Singamasotsha eNkosi
[We’re the soldiers of the Lord]
Singamasotsha eNkosi
Singamasotsha eNkosi
Singamasotsha eNkosi
Naphi naphi siyofika
[Everywhere we will go]
Sibengofakazi
[And be the witness]
Naphi naphi siyofika
Sibengofakazi
Singamasotsha enkos’ uJesu thina [We are the soldiers of Jesus]
Siyisizukulwana
[We are the generation]
Zamandla enkazimulo
[Of heavenly powers]
Singamasotsha enkos’ uJesu thina
Asesabi lutho ngoba sihamba naye!
[We don’t fret because we walk with him]
Noba izitha zethu [Even if our enemies]
Zifun’ ukusiqeda nya [Wants to kill us completely]
Kodwa Thina siyazi [But we know]
Kukhulu ngaphakathi kithi [Greater is within us]
Kunalo osezweni [Than the one that is in the world]
He’s greater
He’s greater than the one in the world
He’s stronger
Stronger than the one in the world
He’s wiser
Wiser than the one in the world
He’s bigger
Bigger than the one in the world
Mukhulu kunalowo osezweni
He’s greater
Greater than the one
Greater than the one
Greater than the one
Greater!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here