Joyouscelebration16 5
Morena ditheto shidiwe
Morena ditheto di a go swanela
Shidiwe, shidiwe
Morena ditheto di a go swanela
Jehova izibongo zikufanele
Jehova izibongo zikufanele
Zikufanele, zikufanele
Jehova izibongo zikufanele
Nguw’ izolo nanamhla naphakade
UnguNdinguye, wawukhon’ emandulo
Zonk’ izizwe neentlanga maziguqe(Mazikhothame)
Kuy’ imbangi nomgqibelelisi wokholo
Ha o mpona kele motle kele tje
ke mohau Wa Ramasedi
Xa usibona sinje sibahle
Kungenceba yeNkos’ uJesu
Kungenceba, kungenceba
Kungenceba yeNkos’ uJesu
Previous articleADONAI, ELOHIM – JOYOUS 18 LYRICS By Mthunzi Namba
Next articleUYINGCWELE SIMAKADE – JOYOUS 18 LYRICS By Sphumelele Mbambo