Worshipaddicts06
Mwanangu taura neni ndinooda kutaura newe
(MY child talk to me..i want to talk with you)
Ndangonzwa uchitaura nevamwe
(I jus heard you talking with others)
Ndikati uchataura neni
(and i thought u wld talk to me)
Hauna kutaura neni ndichida kutaura newe
(U didnt talk to me..when i wanted to talk with u)

Uchanamata riiniko mwana
(When are u going to pray my child?)
Uchanamata nguvaiko mwana
(What time are you going to pray my child)
Uchanamata riiniko mwana
(When are u going to pray my child)
Ndafara uchisarawega
(I was glad when i saw alone)
Ndikati zvino uchataura neni
(And i said now you will talk to me)
Hezvo wonhonga cellular
(Then u picked your cellphone)
Ukatanga kutaura nanhingi
(And u began talking with someone)
Ndikaramba ndakamirira
(I jus kept on waiting)
Ndichiti utaure neni
(Hoping u would talk to me)
Hauna kutaura neni ndichida kutaura newe
(U didnt talk to me when i wanted to talk with you)
Uchanamata riiniko mwana
(When are u going to pray my child?)
Uchanamata nguvaiko mwana
(What time are you going to pray my child)
Uchanamata riiniko mwana
(When are u going to pray my child)
Ndafara uchinorara
( I was glad when u went to sleep)
Ndikati zvinouchataura neni
(And i said now you wil talk to me)
Hauna kutauraneni ndichishuvira kutaura newe
(U didnt talk to me when i desired to talk with you)
Ndikakushaisa hope
(I made u to be sleepless)
Ndichiti utaure neni
(so that u would talk to me)
Hauna kutaura neni
(U didnt talk to me)
Ukatanga kutaura wega
(and u jus spoke to yourself)
Uchanamata riiniko mwana
(When are u going to pray my child?)
Uchanamata nguvaiko mwana
(What time are you going to pray my child)
Uchanamata riiniko mwana
(When are u going to pray my child)
Ndafara mangwanani
(I was glad in the morning)
Ndikati zvino uchataura neni
(And i said now u wil talk to me)
Ukati mamukasei
(And u said good morning)
Ndichiti urikutaura neni
(And i thought u were talking to me)
Izvo urikutaura nanhingi
(And yet you were talking with someone)
Hausi kutaura neni
(You are not talking to me)
Unenguva yekutaura nevanhu
(U have all the time to talk with people)
Haunaye kutaura neni
(You dont have time to talk with me)
Unondifunga kanazvaipa
(you only think of me when ure in trouble)
Wotanga kutaura neni
(Then u start talking with me)
Muvhuro hautaure neni
(Monday u dont talk to me)
Chipiri hautaaure neni
(Tuesday u dont talk to me)
Chitatu hautaure neni
(Wednesday u dont talk to me)
China hautaure neni
(Thursday u dont talk to me)
Chshanu hautaure neni
(Friday u dont talk to me)
Mugovera hautaure neni
(saturday u dont talk to me)
Svondo wotanga kutaura
(Sunday u start talking with me)
Previous articleGore Richanakidza Lyrisc by Worship Addicts
Next articleMélodie Céleste (Heavenly Melody) Lyrics by Gabrielle Lidji