Sengiyamethemba lowo
[I now trust in thee] Owanikelwa le eGolgotha
[Who was brought to Golgotha] Ngezono zami nezabantu bonke
[For my sins and for everyone’s] 


Hayi imvana eyophayo
[The lamb that bled] Yahlatshelwa thina, thina
[Crucified for us]Hay’ umMeli wabonayo
[The representative of the sinners]Wasifela thina
[Died for us]

Hay’ umMeli ‘wabonayo
Wasifela thina

Bayede Nkos’ engcwele
[Glory holy God]Owangithwalel’ umqhele
[Who took the crown for me]Lowo umqhele wakuhlaba
[That crown was painful]Kuze ngibe nokwethaba
[So I can respect You]Wawungenasici Jesu
[You were innocent Jesus]Wawumuhle mhlaba-hlosi
[You’re beautiful leopard of the earth]Kepha wakudela konke
[Yet you defeated everything]Ngazo zonk’ izono zethu
[Through our sins]

Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,
[Glory my Lord]Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,

Lokhu kungi…
[This is…]Kuyangimangalisa
[This is amazing]Futhi kuye
[And to Him]Kuyangithobisa
[I humble myself]kuyaqeda yonk’inkani
[It conquers my stubbornness]Nami ngiyathandwa ngingumoni
[And He loves me though I’m a sinner]

Waze wamuhle, wamuhle
[How beautiful are you]Wamuhle Jesu, wamuhle kimi.
[how beautiful are you Jesus to me]

Uyingcwele, uyingcwele
[How holy are you]Uyingcwele Jesu, uyingcwele kimi
[How holy are you Jesus to me]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here