Bengingaz’ ukuthi ung’thanda kangaka [I didnt know You love me this much]
Oh! Waze wanikela ngempilo yakho [You gave up Your life]
Inani legaz’ owang’thenga ngalo liphakeme [The value of the blood you brought me with is so high]
Ang’soze ngakubonga ngokwanele [My gratitude towards You will never be enough]

Ngiyabonga ngothando lwakho onginike lona Msindisi wami [I thank You for the love You gave me, my Savior]
Ngab’ angikho, ngab’ angilutho ngaphandle kwakho [I could have perished, i could have been nothing without You]
Impilo yam’ ayilutho ngaphandle komusa wakho, [My life is nothing without Your mercy]

Wang’ thwalela wedw’ umqhele wameva [You bore the crown of thorns for me]
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa [Oh the pain you felt]
Ang’ soze ngaz’ ukuthi wabonani kimina [I’ll never know what you saw in me]
Kodw’ engikwaziyo ukuthi ung’ sindisile [but what I know is you saved me]

Oh! Oh! Woh! Oh! Oh! Oh! Woh! Oh!
Ngab’ angikho, ngab’ angilutho ngaphandle kwakho