Verse 1

Kunle DaramolaHosannah Lyrics

Mo wole niwaju Re, mo yin Ọ l’ogo
Mo wole niwaju Re o Baba, mo yin Ọ l’ogo
Mo y’ikaotun, mo y’ikaosi o
Mo m’ope mi wa, mo wa dupe ooreana
Ooret’O se fun mi o po Baba
Bi mo l’egberun ahon, ko le to lati yin Ọ(2ce)
Okansosoti mo ni, ma fi yin Ọ l’ogo
Okansosoti mo ni o, ma fi yin Ọ l’ogo……

Chorus

Mo ke e ee! Mo ke e eee!
Mo ke Hosanna siỌ Baba!
Haa….

Verse 2

Igbat’oku die k’o to, arayes’eleya mi
Aseeni gbe’ri l’aye mo, aye o fe mo t’oba ntiraka
Eni gbe’ri l’aye mo, aye o fe mo t’oba ntiraka… ah!
Mo gb’oju mi s’okesiỌ o Edumare!
Ma ma je k’ojuadurati mi o, Olorun mo bebe!
Ma se je k’ojuadurati mi,Olorun mo be Ọ
Uwonikanni mo mo, me mo l’onikanl’ehin Re..haa

Chorus

Mo ke e ee! Mo ke e eee!
Mo ke Hosanna siỌ Baba!

Olowogbogborotinyo’nil’ofin aye
Atof’arati bi oke, Elehinkuleadewure
Gbani-gbanil’ojoisoro…Ore alail’eniyan
Kunle-kunbobealagbalugbuomiokun
OlusegunAjasegun, Oba ajamamajebi
Oran’monisef’ayakii, OloriogunOrunniỌ
Oran’monisef’ayakii, OloriogunOrun …haa

Interlude

Me mo a dehinl’ehin Re Jesu Oba….. (2ce)
Uwonikanni mo mo, me mo l’onikanl’ehin Re..
MiiUwonikanni mo mo, me mo l’onikanl’ehin Re..haa

Chorus

Mo ke e e! Mo ke e e!Mo ke e e….Hosanna!
Mo ke e e! Mo ke e e! Mo ke e e….Hosanna!
(Resp:Mo kee… Hosanna!)
Mo keee……Hosanna!
(Resp:Mo kee… Hosanna!)
Mo keee……Hosanna!
(Resp:Mo kee… Hosanna!)
Mo ke Hosanna siỌ Baba!
(Resp:Mo kee… Hosanna!)
Mo ke Hosanna siỌ Baba!
(Resp:Mo kee… Hosanna!)
Olowogbogborotinyo’nil’ofin aye
(Resp:Mo kee… Hosanna!)
Olowogbogborotinyo’nil’ofin aye
(Resp:Mo kee… Hosanna!)

[download id=”95317″]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here